Informace o zpětném odběru elektrozařízení pro spotřebitele

Vážení zákazníci,

ekologická likvidace našich výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona, je zajištěna prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s.

Po ukončení životnosti právě zakoupeného výrobku je nezbytné tento výrobek odevzdat na místo zpětného odběru. Jen tak bude zajištěna jeho ekologická likvidace. Seznam míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/. Odpadní elektrozařízení zaneste na vybrané sběrné místo, kde vám obsluha určí, kam můžete zařízení bezplatně odložit. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní.

V případě nákupu nového výrobku podobného typu a použití můžete též vysloužilé odpadní elektrozařízení bezplatně předat přímo prodejci (ve stejném počtu kusů).

Organizuje-li vaše obec mobilní sběr odpadů, jehož součástí je zpětný odběr odpadních elektrozařízení, můžete využít i této akce.

Pro drobná odpadní elektrozařízení jsou připraveny i speciální červené kontejnery v ulicích. Jejich seznam naleznete na http://www.cervenekontejnery.cz/. Následný odvoz a ekologické zpracování odevzdaných elektrozařízení zajistí ASEKOL a.s. (www.asekol.cz)

Pokud se elektrozařízení vyhodí do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci. Pokud takové elektrozařízení skončí na skládce, může poškodit či ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, neboť může obsahovat množství nebezpečných látek.

Jednoznačně nejvýhodnějším způsobem zpracování elektroodpadů je jejich recyklace. Použitá elektrozařízení mohou obsahovat řadu vzácných materiálů, přičemž tyto materiály lze opětovně použít, tím šetřit přírodní zdroje a současně omezovat zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním odpadního elektrozařízení na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich ekologická likvidace.

Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříte životní prostředí nás všech.

 

 

POVINNOSTI POSLEDNÍCH PRODEJCŮ

Posledním prodejcem je dle zákona č. 542/2020Sb. o výrobcích s ukončenou životností (§ 3 odst. 2f.) osoba, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku, dodává v rámci svého podnikání konečnému uživateli na území České republiky:

  1. Vybrané výrobky,
  2. Vozidla, elektrozařízení, pneumatiky nebo jiné výrobky, do nichž jsou zabudovány nebo k nimž jsou přiloženy baterie nebo akumulátory, nebo
  3. Vozidla nebo jiné funkční celky, jejichž součástí nebo příslušenstvím jsou pneumatiky.

Poslední prodejce elektrozařízení má především tyto základní povinnosti dle Zákona č. 542/2020 Sb. § 66:

Zajišťování zpětného odběru elektrozařízení

1) v místě prodeje „kus za kus“

Další důležitou povinnost zavedl zákon o výrobcích s ukončenou životností v § 66 odst. 1, dle kterého má poslední prodejce zajistit, aby měl konečný uživatel při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru odpadní elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. režim „kus za kus“). Tato povinnost je zakotvena již ve stávající právní úpravě a platí i pro internetové prodejce elektrozařízení, kteří jsou povinni při dodávce elektrozařízení odebrat elektrozařízení podobného typu a použití, a to zcela bezplatně, včetně odvozu odpadního elektrozařízení. Dle nové právní úpravy se tato povinnost vztahuje i na poslední prodejce elektrozařízení určených k použití mimo domácnosti, kteří tuto povinnost doposud neměli. Sběr těchto elektrozařízení doposud probíhal v režimu odděleného sběru (fakticky v odpadovém režimu), přičemž tento režim nový zákon opouští.

2) V místě prodeje „bez vázání na nákup“

Toto se vztahuje pouze na prodejny s „Prodejní plochou elektra, která je alespoň 400 m2 a více“. Tito prodejci musí umožnit konečným uživatelům po celou provozní dobu bezplatně odevzdat použité elektrozařízení pocházející z domácností, u něhož žádný z vnějších rozměrům nepřesahuje 25 cm, bez ohledu na výrobní značku a bez vázání na nákup zboží.

3) Informační povinnost

(pokud neplatí bod 1. a 2.)

Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnosti, u něhož není zřízeno veřejné místo zpětného odběru, má dále povinnost umístit viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení bezplatně odevzdat na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje. Tato povinnost primárně vyplývá z § 18 odst. 3 nového zákona, dle kterého je poslední prodejce, který jakýmkoliv způsobem, včetně použití prostředků komunikace na dálku, prodává vybrané výrobky, povinen písemně informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto výrobků po ukončení jejich životnosti. Informace musí být také umístěna viditelně a čitelně v prodejním místě. Tuto povinnost může poslední prodejce splnit odkázáním konečného uživatele na veřejné místo zpětného odběru vedené ve sběrné síti společnosti ASEKOL a.s.

Rozšíření povinnost odděleného uvádění recyklačního příspěvku při prodeji výrobku a na prodejních dokladech je definováno Zákonem č. 542/2020 Sb. § 73 Oddělené uvádění nákladů:

Pokud jste v pozici distributora, tj. nové elektrozařízení neuvádíte na český trh, protože ho kupujete od výrobce nebo od subjektu, který ho již na trh uvedl, „převezmete“ od něho jím uváděnou výši recyklačního příspěvku.

1) Zjednodušený daňový doklad koncovému uživateli:

Při koncovém prodeji spotřebiteli na prodejnách nebo vzdáleným přístupem musí být výše příspěvku vždy odděleně uvedena na prodejních dokladech. Na daňovém dokladu pro zákazníka by měl poslední prodejce uvést celkovou cenu za dané elektrozařízení včetně recyklačního příspěvku a následně informaci o jeho výši zahrnuté v ceně elektrozařízení.  

2) Cenovky na e-shopu, kamenné prodejně:

Na cenovkách v prodejně a na internetu musí být vždy výše viditelného příspěvku zahrnuta v jeho celkové ceně. Zákazník je pouze informován o výši recyklačního příspěvku, který je zahrnut v konečné ceně.